They've got muck; we've got rakes. TPM Muckraker

Anatomy of a Slush Fund